Trafikkselskapet AS mottar Etablererstipend fra Adolf Øyens Fond, gruppebilde

Generalkonsul Adolf Øiens Etablererstipend

Styret i Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond har i styremøte 19.september 2016 besluttet å tildele Generalkonsul Adolf Øiens Etablererstipend til:

1. Trafikkselskapet AS med NOK 500.000,-
2. Technium AS med NOK 500.000,-

I tillegg til de to Etablererstipendene, har styret besluttet å tildele en Inspirasjonspris til ytterligere en vinner. Denne forretningsidéen fremstår pr i dag som mer umoden enn de to vinnerne. Samtidig viser vinneren av Inspirasjonsprisen god og innovativ produktutvikling, som styret ønsker å kunne bidra til å promotere. Styret har etter dette besluttet å tildele en Inspirasjonspris for 2016 til:

3. Sevendof AS med NOK 100.000,- Denne vinneren mottar i tillegg 30 timers rådgivningstjeneste fra fagressurser ved Handelshøyskolen ved NTNU innen forretningsutvikling, strategi/ledelse mv.

Stipendene utdeles i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen ifm Manifestasjonen som avholdes den 29.september 2015. Nærmere info se www.nitr.no

Søknadsprosess 2016

Stiftelsen har i år mottatt hele 53 søknader – og det har vært mange svært godt kvalifiserte søknader. Til sammenligning mottok stiftelsen 27 søknader i 2015, og tidligere år har søknadstallet ligget på 15-20 søknader. Stiftelsen har nok gått mer aktivt ut ifm årets utdeling, og har trolig truffet målgruppen bedre enn tidligere. Videre er Etablererstipendet trolig bedre kjent enn de første utdelingsårene.

Dette forklarer etter stiftelsens skjønn likevel ikke hele økningen i søkermengden. Vi er av den oppfatning at søkerantallet understøtter synspunkter om at innovasjons- og forretningsutviklingsmiljøet i Trondheim er i vekst/utvikling. Stiftelsen setter stor pris på den interessen som vises for vårt stipend.

Presentasjon og begrunnelse

Trafikkselskapet AS

Trafikkselskapet AS mottar Etablererstipend fra Adolf Øyens Fond, gruppebilde

 

Selskapet utvikler kjøresimulatorbasert opplæring (for personbil klasse B).

Juryen vurderer at søkeren har et sterkt team, og at de har jobbet systematisk med å skaffe seg nettverk og alliansepartnere. De har solid forankring i Trondheim og Trøndelag – både i utviklingsfase og driftsfase. De anvender og videreutvikler kjent teknologi på et nytt marked, som vil kunne endre forretningsmodellen i bransjen og bidra til et paradigmeskifte innen kjøreopplæring. Forretningsidéen har høy miljøeffekt og samfunnseffekt.

Kontaktinfo til vinnerne:

Ståle Svenning
Mob: 952 44 240
Mail: stale.svenning@trafikkselskapet.no

Technium AS

Technium AS mottar Etablererstipend fra Adolf. Øyens Fond, gruppebilde

 

Selskapet har utviklet dekksystemet RE-TYRE, som åpner muligheten for raskt dekkskift på sykkel, ved hjelp av glidelåsbaserte dekkoverflater.

Juryen vurderer at søkerne har en solid forretningsidé og et spennende konsept. Forretningsidéen innebærer en nyskapning innenfor sitt forretningsområde, samtidig som den tilrettelegger for å gjøre miljøvennlig transport mer tilgjengelig. Søkerne har god kommersiell forståelse, og har kommet langt i kommersialiseringen av sin produktide. De har allerede sikret seg en pilotavtale med XXL og produktet vil bli å finne hos XXL allerede tidlig neste år.

Kontaktinfo til vinnerne:

Paul Magne Amundsen
Mob: 982 12 761
Mail: pma@retyre.no
Se også www.retyre.no

Sevendof AS

Sevendof AS mottar Etablererstipend fra Adolf Øyens Fond, gruppebilde

 

Selskapet utvikler en ny generasjon av drone – med økt mobilitet, bevegelsesfrihet og rekkevidde i forhold til de dronene som i dag finnes i markedet.

Juryen vurderer at søkeren skisserer planer for et spennende produkt, som innebærer en videreutvikling av et kjent og voksende produktmarked. Teamet utmerker seg ved å kombinerer typer av kjent teknologi innen både flyferdigheter og drivstoffkilder, og supplere dette med innovative komponenter. Kompetanse fra NTNU og Kongsberg-miljøet er sentralt innen både teamet og deres nettverk. Søkerne har et spennende og sterkt team knyttet til løsning, og fremstår bevisste på egen styrker og svakheter.

Kontaktinfo til vinnerne:

Johannes Hatle Lundgaard
Mob: 991 07 656
Mail: johannes@sevendof.com

Jury mv

Jury for tildelingen er styret i Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond, som består av:

Berit Rustad, styreleder
Kalle Torp
Frank Arntsen
Frank Wettland
Tor Busch

Styret har videre latt seg bistå av fagkonsulentene Svein I Larsen og Trond Stiklestad i evalueringsprosessen.

Om Adolf Øiens Fond og Generalkonsul Adolf Øiens Etablererstipend

Adolf Øiens Fond forvalter arven etter en av Trondheim store forretningsmenn. Adolf F. Øien og hans kone Karen døde begge i 1918, og etterlot gjennom sitt testament store deler av sin arv til opprettelse av 5 stiftelser. Stiftelsene skal ivareta formål innen høyere økonomisk utdannelse, næringsutvikling og tiltak til religiøse, kulturelle og allmennyttige formål – alt innenfor Trondheim by. Stiftelsene har felles forvaltning og forretningsfører, og har pr i dag en samlet forvaltningskapital på ca MNOK 345. Ytterligere informasjon om Adolf Øiens Fond og våre aktivitet, finnes på www.adolf.no.

Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond er det største av disse fem stiftelsene. Kapitalfondet skal arbeide for fremme av næringsutvikling i og i umiddelbar nærhet til Trondheim, gjennom lån og egenkapital. En del av stiftelsens kapital utdeles videre som stipend til nyetablert foretak, for å fremme utviklingen av en forretningsidé til en næringsvirksomhet.

Generalkonsul Adolf Øiens Etablererstipend deles i år ut for 8.gang. Tidligere vinnere har vært:

2015 Aalberg Audio AS
2014 TermaSiC (i dag Seram Coatings AS)
AssiTech AS
BeatStack AS
2013 Rendra AS
2012 Havtek
2011 EMPIG + Inspirasjonspris NOK 100.000,- til Aalberg Audio AS
2010 CerPo Tec + Inspirasjonspris NOK 100.000,- til Sølv AS
2009 MemfoACT

Tilbakemeldingen fra tidligere vinnere av Etablererstipendet, har vært at stipendet har vært av uvurderlig betydning for den videre utviklingen av selskapet og forretningsideen. Av tidligere vinnere, så er fortsatt de fleste av selskapene virksomme og arbeider videre med kommersialisering og industrialisering av den forretningsidé som lå til grunn for søknaden om Etablererstipend.

Frokostseminar 26.oktober 2016

Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond inviterer i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheim til frokostmøte om gründerskap den 26.oktober. Her vil både årets vinnere samt tidligere vinnere dele erfaringer om hva som skal til for å lykkes med næringsutvikling. Nærmere informasjon om arrangementet finnes på Næringsforeningens hjemmeside. www.nitr.no.

Med vennlig hilsen
Adolf Øiens Fond

Siri Merethe Rønning
Forretningsfører

Telefon: 982 47 975
Mail: firmapost@adolf.no