Allmennyttige formål
Brygga i Trondheim
/ Allmennyttige formål

Allmennyttige formål

Vi stiller kapital til rådighet for kunst, kultur, religiøse, kulturelle og allmennyttige formål i Trondheim og omegn.

Pianist og komponist Håkon Magnar Skogstad

Tilskudd: 100.000 kr
År: 2021

Stipendet skal anvendes til å gjennomføre presentasjonskonserter med Skogstad sin egenkomponerte pianokonsert på programmet, sammen med Trondheimssolistene, i Trondheim og Trøndelag.

Håkon Magnar Skogstad (f. 1989) er en er en prisbelønt norsk pianist og komponist med utdannelse i klassisk piano fra Trondheim, Oslo og New York. Han har spilt konserter i store deler av Norge, samt i USA, Argentina, Tyskland, Østerrike og Sverige.

Skogstad er også tildelt Trondheim Kommunes kulturstipend i 2021.

Trondheim Frisbeeklubb

Tilskudd: 50.000 kr
År: 2021

Trondheim frisbeeklubb ble stiftet i 1999 og har vokst fra sine 12 opprinnelige medlemmer, til å bli en av landets største og mest aktive klubber. Klubbens medlemmer deltar aktivt i både diskgolf og ultimate, og klubben arrangerer jevnlig både lokale og nasjonale konkurranser i begge grener.

Klubben har per 2021 driftsansvar for to diskgolfbaner i Trondheim, Dragvoll diskgolfarena og Othilienborg diskgolfpark. I 2021 starter vi bygging av en ny bane i Tillerskogen.

Bidraget fra dere vil være med på å gjøre at vi vil få en diskgolf bane som vil berike Trondheims regionen.

Geir Olav Svee, Leder i Trondheim Frisbeeklubb

Nidarosdomen Guttekor

Tilskudd: 100.000
År: 2021

Nidarosdomens Guttekor er Norges eldste guttekor og viderefører et snart 1000-år gammelt kulturarv. En stor del av dagens virksomhet ligner den på 11-tallet: sangopplæring og medvirkning i det liturgiske livet ved Nidarosdomen. I forskjell til middelalderen har koret i dag en utstrakt konsertvirksomhet i inn- og utland, og innehar en viktig nasjonal rolle, gjennom TV-overføringer på julaften, og ved offisielle anledninger i Nidarosdomen.

Nidarosdomens Guttekor gir sangerne tett kontakt med kultur på et profesjonelt kunstnerisk nivå over tid. Gjennom dette bidrar koret aktivt til rekruttering til musikklivet i Norge.

- I løpet av de siste årene har antallet sangere i Nidarosdomens Guttekor økt, samtidig som er det blitt trangt om lagringsplass i domkjelleren. Det medfører at guttekoret trenger flere korkapper. Med den sjenerøse tildelingen fra Adolf Øiens Fond kan vi gi enda flere gutter muligheten å synge i Nidarosdomens Guttekor.

Johannes Köpple, Administrativ leder i Nidarosdomen Guttekor

Fjellseter Kapell

Tilskudd: 50.000 kr
År: 2021

Fjellseter kapell i Bymarka i Trondheim ble innviet i 1933, og har siden vært i bruk nesten kontinuerlig. Det holdes gudstjenester/sportsandakter og andre arrangementer for unge og gamle. Kapellet eies av Stiftelsen Fjellseter Kapellstue som har latt foreningen Fjellseterkapellets Venner stå for den daglige driften, på frivillig basis. Kapellet har ingen offisielle inntekter og driften finansieres av ofringer, personlige gaver og en liten medlemskontingent.

- Kapellet er en vakker tømmerbygning med torvtak. Selv om mye av vedlikeholdet foregår på dugnad i regi av Fjellseterkapellets Venner, er det nå behov for en oppgradering av det 90 år taket. Det har vært vannlekkasje der. Pengestøtten skal brukes til dette og annet tyngre vedlikehold som krever fagekspertise.

Erik Dahl, leder i arbeidsutvalget for Fjellseterkapellets Venner

Legal Aid Trondheim

Tilskudd: 100.000 kr
År: 2021

Legal Aid Trondheim er et nylig opprettet rettshjelptiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim. Tiltaket skal tilby gratis juridisk bistand til mennesker som av økonomiske eller sosiale årsaker ikke har muligheten til å benytte seg av det ordinære rettshjelpstilbudet.

 

NTNU Vitenskapsmuseet/Ringve Botaniske Hage

Tilskudd: 60 000 kr
År: 2020

I tillegg til å være en botanisk hage med vitenskapelige plantesamlinger til bruk for undervisning, forskning og bevaring, skal Ringve botaniske hage være et vakkert område for inspirasjon, glede og rekreasjon. Hagen er derfor alltid åpen og gratis å besøke for alle, og har rundt 80 000 besøkende i året. Botanisk hage er også et sted der besøkende kan finne informasjon og kunnskap om planter og deres betydning.

-Støtten skal brukes til temaskilt som informerer om, og oppmuntrer publikum til, hvordan man bedre kan tilrettelegge egne hager og grøntområder i nabolaget for insekter og annet biologisk mangfold.

Vibekke Vange ved NTNU Vitenskapsmuseet

Trondhjems Skiklub

Tilskudd: 113 000 kr
År: 2020

Gråkallen skileik er et av Trondhjems Skiklubs flaggskip med opp mot 20.000 besøkende barn gjennom en god vintersesong. Anlegget blir i hovedsak driftet av et eldre ektepar som legger ned utallige frivillighetstimer.

-Tilskuddet fra Adolf Øiens Fond er et kjærkomment bidrag til effektivisering av driften. Nytt prepareringsutstyr vil bidra til en langt mindre ressurskrevende- og tidkrevende jobb for de frivillige i Trondhjems Skiklub. Barn som besøker Gråkallen Skileik vil få glede av den flotte tilretteleggingen av skiaktivitet.

Line Selnes, daglig leder i Trondhjems Skiklub

MIST avd.13/Kunstindustrimuseet

Tilskudd: 70 000 kr
År: 2020

Tilskuddet skal gå til å lage boka «Ta deg TID», som blir en museumsutstilling mellom permer. Den enestående samlingen av praktfulle sølvgjenstander, unike møbler, japansk keramikk og Hannah Ryggens politiske billedtepper må sikres for fremtidige generasjoner. Boken, utgis i samarbeid med Museumsforlaget, kan gi estetiske opplevelser for et bredt publikum, brukes i skolene, barnehagene og universitetene som til vanlig anvender museet som læringsarena, og finnes på skrivepulten til de som ikke må glemme hva vi har å ta vare på. Samlingen tilhører allmenheten.

-Støtten fra Adolf Øiens fond muliggjør dette lystbetonte prosjektet i en tung fase for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Utstillingen i bokform vil vise både bakover og fremover mot det som skal gjenåpne under forhold som er forsvarlige og verdige både samlingen og vårt publikum. Boka skal være både en påminner og en lovnad.

Solveig Lønmo, Kurator, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Bondeungdomslaget i Nidaros

Tilskudd: 50 000 kr
År: 2020

Teaterlaget i BUL Nidaros har seks barne- og ungdomsgrupper og ei vaksengruppe. Føremålet vårt er å spele teater av høg kvalitet samstundes som vi har det artig i lag. Dei yngste startar med enkle framsyningar i seks-sju-årsalderen. Gruppene er sett saman etter alder og held saman frå år til år, slik at barn og ungdommar vert trygge på kvarandre og på det å stå på scena. Også dei vaksne har stor glede av å kunne spele teater på sitt nivå, men med rettleiing som gjev alle noko å strekkje seg etter.

-Det amfiet vi har no, er nedslitt og tildels mangelfullt med omsyn på sikring, så vi improviserer sikringstiltak. Vi vil difor skifte ut amfiet med eit nytt. Vi er glade for at Adolf Øiens fond har tilgodesett oss med 50 000 kroner som kjem godt med til denne investeringa.

Rønnaug Mølmen i Teaterlaget i BUL Nidaros

Kirkens Bymisjon/Østbyen Frivilligsentral

Tilskudd: 30 000 kr
År: 2020

Østbyen Frivilligsentral er en virksomhet under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim. Frivilligsentralen fungerer som en møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige, organisasjoner og det offentlige.

-Med tilskuddet fra Adolf Øien fond har vi opprettet en ny møteplass for eldre hjemmeboende kalt «Fire snitter og en kaffe», med fokus på sosialt fellesskap og matglede. Vi vil at flere eldre hjemmeboende skal oppleve økt sosial omgang med andre mennesker, samt økt matglede i måltidsfellesskap med andre.

Tonje Vildalen Husby, Prosjektmedarbeider, Kirkens Bymisjon.

Vitensenteret

Vitensenteret i Trondheim

Tilskudd: 75 000 kr
År: 2019

Vitensenteret i Trondheim er et populærvitenskapelig opplevelsessenter. Vitensenteret vil at flere skal oppleve at nysgjerrighet og skaperglede gir økt realfagsglede og motivasjon for barn og unge til å velge studier og yrker knyttet til realfag og teknologi.

-Støtten skal brukes til å fornye vårt største rom, Storsalen. Flerbruksrom som lett kan omdannes fra utstilling til samlingsrom for ca 150-200 personer. Rommet skal føles stort og velkomment og fungere som et hovedrom i senteret, med muligheter for bruk til interaktive utstillinger, festivaler, stands, busking, foredrag, living lab for teknologihovedstaden, utleie til eventer, scene og kunst.

Martin Kulhawczuk, Konstituert direktør ved Vitensenteret i Trondheim

Malvik idrettslag

Tilskudd: 100 000 kr
År: 2019

Messebygget på Midtsand ble satt opp i 1940 for militært bruk. Malvik IL har siden overtakelsen i 2006 oppgradert hele bygget. Det er lagt ned flere tusen frivillige arbeidstimer og noen millioner kroner. Bygget fremstår i dag som innholdsrikt og tilrettelagt for all slags aktiviteter. Det er innredet et eget VIP-rom med originale møbler og veggmalerier fra hovedhuset til Adolf Øien.

-Skiftet av dører og vinduer i 2019 og 2020 hadde ikke vært mulig uten denne støtten. Malvik IL er meget takknemlig for alt stiftelsen har bidratt med og vil rette en stor takk til styret i stiftelsen.

Knut Radmann i Styringsgruppen Messebygget i Malvik IL.

Trondheim Røde kors

Tilskudd: 125 000 kr
År: 2019

Fellesverket er Trondheim Røde Kors sin ungdomssatsing. Bakgrunnen for at dette aktivitetshuset ble åpnet er at det ble identifisert et behov for et sted hvor barn og unge voksne i alderen 15 til 25 år – et sted med mindre stress og press, samt ulike aktiviteter styrt av og for unge.

Vårt mål er å gi et tilbud til all ungdom, og vi vet at positive tiltak som treffer bredt og er gratis for alle er viktig for å fange opp nettopp ungdom som faller utenfor. Gjennom våre aktiviteter gir vi ungdom muligheter i sin fritid, hvor de kan ha fri og føle seg trygge, de kan utvikle seg og bruke sine ressurser sammen med andre ungdommer med støtte fra engasjerte frivillige rollemodeller.

Marita Hoel Fossen, Daglig leder i Trondheim Røde Kors.

Trøndelag Reiseliv ved Festivaldestinasjon Trøndelag

Tilskudd: 175.000 kr
År: 2018

Festivaldestinasjon Trøndelag skal gjennom sitt arbeid øke antall nasjonale og internasjonale besøkende til til Trønderske festivaler og arrangement. Midlene skal brukes til utvikling av nettsiden festivaldestinationtrondelag.no som er et delprosjekt i større regional reiselivssatsing.

- Festival Destination Trøndelag sitt viktigste verktøy er nettsiden vår. Uten støtten fra Øien Fond hadde vi ikke kunnet videreutvikle nettsiden slik at et økt antall nasjonale og internasjonale besøkende kommer til Trønderske festivaler og arrangement.

Hilde Lyng, styringsgruppeleder i Festival Destination Trøndelag

Diana Lindbjerg

Trondhjems Kunstforening

Tilskudd: 171.000 kr
År: 2018

Kunstforeningen har siden 1997 vært lokalisert i den ærverdige bispeboligen i Stage Bispegata 9 A. Foreningen har gjennom mange år drevet modernisering av lokalene. Gallerirommene i andre etasje er allerede oppgradert, og framstår nå som el-sikre, delikate og attraktive. Midlene fra Adolf Øiens Fond skal gå til å ferdigstille oppgradering av det elektriske anlegget i andre etasje.

- Trondhjems Kunstforening har fått midler til å ferdigstille oppgraderingen av det elektriske anlegget i 2. etasje i foreningens eiendom Bispegata 9 A. Dette gjelder te-kjøkken, gangarealer og toalett som gjenstår for å få fullført utskiftingen av et eldre elektrisk anlegg i etasjen. Vi har valgt å kalle rommene for Back Stage, siden vi tidligere har oppgradert gallerirommene der det vises kunst i. Inkludert i oppgraderingen er nedskrelling av gamle ledninger, maling og utskifting av armaturer og hvitevarer.

Inger Marie Bakken

Salem Menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim

Tilskudd: 175.000 kr
År: 2018

22B Kontaktsenter drives av Salem, og har vært i drift siden 2004. De driver forebyggende arbeid blant risikoutsatt ungdom i Trondheim sentrum. 22B retter sitt arbeid mot ungdom i alderen 15-21 år, som står i fare for negativ utvikling i forhold til rus og kriminalitet, og som er i ferd med å falle utenfor viktige arenaer som hjem, skole/arbeid og fritid. 22B har et bredt tilbud med treffsted, individuell oppfølging, dagtilbud på Sørem Gård og aktiviserings- og arbeidstrening for ungdom. Tilskuddet fra Adolf Øiens Fond skal brukes til å øke antallet ansatte ressurser og til ulike aktiviteter på treffstedet.

- Støtten fra Adolf Øien gir oss mulighet til å få mer tid til hver enkelt ungdom

Astrid Homme Utgaard

John Alan Haugen

Trondhjems Skiskyttere

Tilskudd: 175.000 kr
År: 2018

Trondhjems skiskyttere skal bruke pengene til å utvide / legge om løypenettet på Saupstad skistadion, for å øke sikkerheten ved å endre innkomst til stadion. De ønsker også å gjøre løypene bedre for de yngste, ved å etablere en lengre løype med en flatere profil

- Rekruttering er grunnstammen i alle idrett. Anleggene vi bygger må passe for barn og ungdom og gi de utfordringer som de kan mestre og vokse på.

Hilde Marit Hauge

Hommelvik Idrettslag

Tilskudd: 50.000 kr
År: 2018

Hommelvik Guts er et fotballag i Hommelvik for de som ikke har noe lag å spille på. Hovedformålet er å unngå utenforskap. Laget består av en kjerne på ca 25 ungdommer i aldersgruppen 12-27 år, men har ingen grenser for hvem som kan delta på treningene. Guts har som mål å bidra til mestringsfølelse for alle, uavhengig av kjønn, alder, diagnose eller kulturell bakgrunn.

- For Hommelvik Guts betyr denne støtten at vi kan finne nye arenaer for å finne Mestringsfølelsen. Vi har deltatt i Hommelvik Guts Awards, spilt inn egen sang og tur til Rypetoppen.

Sverre Ness

Merete Røskaft

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS)

Tilskudd: 184.000 kr
År: 2018

Pengene skal brukes til et prosjekt for elever i videregående skole i Trondheim, og tema er bærekraft. Satsningen har fått navnet «Bærekraftig utvikling – ung generasjon» og tar elevene med til forskningsfronten innenfor bærekraftige handlingsalternativer, gjennom prosjektarbeid og deltagelse på NTNUs vitenskapsfestival i juni 2019.

- Midlene fra Adolf Øiens fond gjør oss i stand til å invitere elever i videregående skole til et prosjekt som fokuserer på løsninger innen bærekrafutfordringer. Elevene får tilgang til forskere fra ulike fagfelt som i det daglige arbeider med tematikken, både gjennom prosjektarbeidet og gjennom deltakelse ved NTNUs Vitenskapsfestival. Vi i DKNVS når fram til en målgruppe vi sjelden møter på våre vanlige formidlingsarenaer.

Merete Røskaft

Trondhjems Turnforening

Tilskudd: 150 000 kr
År: 2015

Trondhjems Turnforening er en av landets eldste idrettsforeninger med medlemmer fra 1-90 år. Foreningen drifter blant annet en av landets eldste idrettsbygg. I 2015 fikk turnforeningen støtte til å bytte om til LED-belysning i denne hallen.

 

 

Barn som turner ved Trondhjems Turnforening
En hytte på fjellet i skogen, med snø rundt.

Sportsklubben Freidig

Tilskudd: 90 000 kr
År: 2016

Sportsklubben Freidig er et fler-idrettslag med aktiviteter innen fotball, håndball, orientering, ski og friidrett i flere aldersklasser. Klubben er eier av klubbhytta Fjellsætra i Bymarka. Hytta har vært et samlepunkt for flere generasjoner i Freidigklubben. I 2016 måtte hytta stenges på grunn av råteskader. Klubben søkte om støtte til rehabilitering av hytta.

– Prisen har hjulpet oss med å fullføre vår drøm om å få satt klubbhytta vår i god stand - både innvendig og utvendig.

Mona Østgård, daglig leder Sportsklubben Freidig.

Svenska Kyrkan

Tilskudd: 70 000 kr
År: 2016

Svenska Kyrkan i Norge er en samlingsplass hvor alle er velkomne. I 2016 søkte Svenska Kyrkan i Trondheim om midler til gjennomføring av en Luciafeiring i Nidarosdomen, med gudstjeneste og kor. Gudstjenesten samler svensker i Trondheim, og i 2016 satt 1 400 personer samlet for å høre på Lucias budskap om hvordan lyset vinner over mørket i verden.

– Tack vare Adolf Øiens generösa bidrag fick vi möjlighet att fira svensk Lucia i Nidarosdomen tillsammans med Jämtlands musikgymnasium. Tusen tack för att ni gjorde detta möjligt!

Anna Runesson, prest Svenska Kyrkan.
Lucia kor som synger i Nidarosdomen
Sverresborg Kirkesenter, en moderne bygning omringet av snø

Sverresborg Kirkesenter

Tilskudd: 150 000 kr
År: 2016

Sverresborg Kirkesenter ble etablert i 2014 for å gi kirken i menigheten et nødvendig samlingssted. Senteret kan brukes til gudstjenester, dåp, vielser og begravelser, i tillegg til utstillinger, møter og andre begivenheter. Menigheten søkte om prosjektmidler til tiltak for kirkesenteret.

– Kirkesenteret har vært en stor suksess og vi har mye mer aktivitet enn vi trodde vi skulle få. Å få inn nye penger har derfor betydd mye for oss. Det har gjort at vi kan gå til anskaffelse av ting og utstyr vi trenger for å håndtere den store aktiviteten.

Aud Singstad, Menighetsforvalter

Lademoen kirke

Tilskudd: 100 000 kr
År: 2015

Lademoen menighet ønsket å bygge en katedral for barn for å få mer barneaktiviteter inn i Lademoen kirke. «Barnas katedral» skal være et sted der barn møter det hellige og får oppleve og utforske kirkerommet.

– Ved hjelp av prisen klarte vi å åpne kirken mot barna og skape et godt grunnlag for det videre arbeidet.

Stein Ellinggard, Sokneprest i Lademoen kirke
Dirigent under Barokkfestival

Senter for tidligmusikk

Tilskudd: 90 000 kr
År: 2015

Senter for tidligmusikk søkte om støtte til gjennomføring av festivalen Barokkfest. Festivalen er Norges ledende festival for barokk- og tidligmusikk. Hvert år i månedsskiftet januar-februar samler festivalen fremragende musikere, ensembler og orkestre fra hele Europa for en uke med konserter som tiltrekker seg publikum fra hele Norge.

– Tildelingen gjorde det mulig for Barokkfest å sette opp operaen Pygmalion i Trondheim. Oppsetningen brakte den klassiske myten om stenhuggeren Pygmalion til Nidarosdomens stenhuggerverkset hvor operaen ble satt opp med verdensledende solister og fullt orkester.

Martin Wahlberg, daglig leder for Senter for tidligmusikk/ Barokkfest