Utvikling av Trondheimsregionen siden 1918

Adolf Øiens Fond er organisert i fire stiftelser med felles administrasjon og kapitalforvaltning, som samlet forvalter verdier for ca. 400 millioner kroner. Vi jobber for å fremme ekteparet Karen og Adolf Øiens ønske om å bidra til økonomisk utdanning, næringsutvikling og allmennyttige formål i Trondheim. Dette gjør vi gjennom å yte kapitaltilskudd til prosjekter med potensial til å skape positive ringvirkninger for byen. Siden 1918 har Adolf Øiens Fond bidratt med ca. 275 millioner kroner til gode formål i Trondheim. 

Våre formål og aktiviteter skal være et supplement til tilbud som skal ivaretas av det offentlige. Beløpene som disponeres skal bevilges til konkretiserte prosjekter, tiltak og aktiviteter, og ikke som bevilgning til mottakers frie disposisjon.

 

Økonomisk utdanning

 

Adolf Øiens Fond har vært, og skal være, en pådriver for at Trondheim skal ha den beste og mest fremtidsrettede økonomiske utdanningen i Norge. Siden 1926 har vi bidratt med ca. 100 millioner kroner (nåverdi) til realisering av en handelshøyskole i Trondheim. I tillegg har stiftelsen finansiert reisestipend for økonomistudenter ved utenlandsopphold.  

NTNU Handelshøyskolen

NTNU Handelshøyskolen er et resultat av mange års iherdig og målrettet arbeid, som bygger på en 100 år lang historie. Visjonen om en handelshøyskole i Trondheim ble sådd av Adolf Øien tidlig på 1900-tallet, og materialisert gjennom etableringen av Adolf Øiens Fond i 1918. Arbeidet startet opp gjennom handelsgymnaset i byen, og ble videreført med Trondheim Økonomiske Fagskole, som senere ble til Trondheim Økonomiske Høyskole. I 2013 fikk skolen tittelen Handelshøyskolen i Trondheim, og etter fusjonen mellom HIST og NTNU endret skolen navn til dagens NTNU Handelshøyskolen.

Vedtekter for Adolf Øiens Fond for økonomisk utdanning

 

Reisestipender

Siden 1950 har Adolf Øiens Fond bidratt til å finansiere utenlandsopphold for over 500 studenter med tilknytning til NTNU Handelshøyskolen.

Næringsutvikling

 

Vi bidrar med kapital til gründervirksomhet og innovative prosjekter som kan bli morgendagens vekstselskaper. Kravet til mottakere er at virksomheten skal være etablert av personer som har fullført en mastergrad innen økonomi og/eller teknologi – primært fra NTNU, og at forretningskonseptet skal ha potensial til å skape ringvirkninger i Trondheimsregionen.

 

Stiftelsen har siden midten av 2000-tallet fokusert aktiviteten innenfor to områder:
  • Investeringer i såkornfond – Proventure Seed, GNIST Capital AS
  • Utdeling av Etablererstipend

Etablererstipendet ble innstiftet i 2009, og i perioden etter dette har til sammen 33 oppstartsbedrifter fra Trondheim mottatt mellom 100 000 og 600 000 kroner i stipend.

Vedtekter Adolf Øiens Fond for Næringsutvikling

 

Tidligere mottakere:

 

2023 – Woolero AS, Norwegian Seaweed AS, Actential AS

2022 – NaDeNo Nanoscience AS, Arealize AS, Versiro AS 

2021 – Nordiq Products AS, Lybe Scientific AS, Syngens AS

2020 – Loopfront (Zero Emission Developments AS), Bryte AS, Vitroscope AS

2019 – Costail AS, Cimon Medical AS, Mode Sensors AS

2018 – TouchNetix AS (MyWo AS), Moon Labs AS, Ninsonic AS, Optoscale AS

2016 – Technium AS – ReTyre, Way ( Trafikkselskapet AS), Sevendof AS

2015 – Aalberg Audio AS

2014 – TermaSiC (Seram Coating), AssiTech AS, BeatStack AS (Pai)

2013 – Rendra AS 

2012 – Havtek

2011 – EMPIG og Aalberg Audio AS

2010 – CerPo Tec og Sølv AS

2009 – MemfoACT

 

Allmennyttige formål

 


Siden tidlig på 1970-tallet har Adolf Øiens Fond delt ut ca. 50 millioner kroner (nåverdi) til 168 mottakere med religiøse, kulturelle og allmennyttige formål, og innen kunst og kultur i Trondheim.

Karen og Adolf Øien navnga flere mottakere i sitt testament som gjennom årenes løp har mottatt betydelige beløp. Disse er: Røde Kors, Sanitetsforening, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap i Trondheim, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondhjems Kunstforening og Svenske Kyrkan.

I tillegg åpner formålet for at andre ikke-navngitte mottakere, som representerer formålene, kan søke om donasjoner. Herunder barn, dyrebeskyttelse, helse- og omsorg, eldre, kirkelige formål, kultur, idrett, park og annen utsmykning av byen. I årenes løp har flere stiftelser blitt slått sammen med Adolf Øiens Fond, og gjennom dette har det også blitt delt ut stipender til kunst og kulturformål.

Vedtekter for Adolf Øiens Fond for allmennyttige formål

 

Eldreomsorg

 

Ekteparet Øien engasjerte seg sterkt i eldreomsorg, og ønsket å bidra til bedre bo- og levevilkår for eldre. Adolf Øiens Fond jobber for å realisere ekteparets ønske om å tilrettelegge en tomt på Midtsand Gård i Malvik, til formål øremerket eldreomsorg.