Økonomisk Utdanning

Adolf Øiens Fond for Økonomisk utdanning har som formål å støtte den videre utvikling av en merkantil høyere utdanning på mastergrads nivå eller høyere i økonomisk administrative fag i Trondheim i samsvar med Nasjonalt Råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) sine anbefalinger for utdanningsinstitusjon og fagkrets.
Utdelinger fra stiftelsen skal ytes til NTNU Handelshøyskolen, herunder skolen, lærekrefter, forskning, studenter, alumni så vel som emeriti.
Utdelinger kan skje som tilskudd til driftsrelaterte tiltak, særskilte prosjekter og/eller reisestipender.
Mottakere av utdelinger fra stiftelsen skal ha en slik tilknytning til Trondheim og omegn at tildelinger fra stiftelsen antas å ville få ringvirkninger for byen og omegn.

Alle søknader rettes gjennom NTNU Handelshøyskolen.
Styret i stiftelsen fatter vedtak om økonomisk støtte fortløpende gjennom året.

Søknadskriterier for Adolf Øiens Fond for økonomisk utdanning