Deler ut 1 million til allmennyttige formål

Tirsdag 6. november.

Adolf Øiens Fonds valgte debattmøte om samfunnsansvar som arena for å dele ut 1 million til allmennyttige formål.

-Tilskuddene går til prosjekter som har en klar og definert samfunnsnytte for Trondheim og omegn. I så måte var debattmøtet om samfunnsansvar et naturlig bakteppe for utdelingen, forteller daglig leder i Adolf Øiens Fond, Siri Merethe Rønning.

-Utvelgelsesprosessen har ikke vært en enkel oppgave. Vi har fått svært mange og gode søkere i år. Mottakerne av tilskudd representerer ideelle prosjekter med både kulturelle, religiøse og allmennyttige formål, sier hun.

Dag Aakre fra Kirkens Bymisjon og Petter Myhr fra Olavsfestdagene rammet inn utdelingen med innlegg om hva samfunnsansvar er og hvordan det bør utøves. Ifølge Aakre er utfordringene i samfunnet for store til at ansvaret for å løse de bare kan gjelde noen få.
– Kvaliteten på vår kultur fremgår ikke av vekstdiagrammer. Den måles på måten vi behandler de som trenger det aller mest. Har kapitaleierne et samfunnsansvar? Svaret er at alle mennesker har et samfunnsansvar.

Styreleder i Adolf Øiens Fond for almennyttige formål, Paul Hjelm-Hansen, sto for utdelingen av årets tilskudd.

Mottakere

  • Trøndelag Reiseliv ved Festivaldestinasjon Trøndelag.
  • Trondhjems Kunstforening.
  • Salem Menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim.
  • Trondhjems Skiskyttere.
  • Hommelvik idrettslag.
  • Stiftelsen Sorgenfri.
  • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS).

 

Om mottakerne

 

Trøndelag Reiseliv ved Festivaldestinasjon Trøndelag
Festivaldestinasjon Trøndelag skal gjennom sitt arbeid øke antall nasjonale og internasjonale besøkende til til Trønderske festivaler og arrangement. Midlene skal brukes til utvikling av nettsiden festivaldestinationtrondelag.no som er et delprosjekt i større regional reiselivssatsing.

Tilskudd: 175.000

Trondhjems Kunstforening
Kunstforeningen har siden 1997 vært lokalisert i den ærverdige bispeboligen i Stage Bispegata 9 A. Foreningen har gjennom mange år drevet modernisering av lokalene. Gallerirommene i andre etasje er allerede oppgradert, og framstår nå som el-sikre, delikate og attraktive. Midlene fra Adolf Øiens Fond skal gå til å ferdigstille oppgradering av det elektriske anlegget i andre etasje.

Tilskudd: 171.000

Salem Menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim
22B Kontaktsenter drives av Salem, og har vært i drift siden 2004. De driver forebyggende arbeid blant risikoutsatt ungdom i Trondheim sentrum. 22B retter sitt arbeid mot ungdom i alderen 15-21 år, som står i fare for negativ utvikling i forhold til rus og kriminalitet, og som er i ferd med å falle utenfor viktige arenaer som hjem, skole/arbeid og fritid. 22B har et bredt tilbud med treffsted, individuell oppfølging, dagtilbud på Sørem Gård og aktiviserings- og arbeidstrening for ungdom. Tilskuddet fra Adolf Øiens Fond skal brukes til å øke antallet ansatte ressurser og til ulike aktiviteter på treffstedet.

Tilskudd: 175.000

Trondhjems Skiskyttere
Trondhjems skiskyttere skal bruke pengene til å utvide / legge om løypenettet på Saupstad skistadion, for å øke sikkerheten ved å endre innkomst til stadion. De ønsker også å gjøre løypene bedre for de yngste, ved å etablere en lengre løype med en flatere profil. .

Tilskudd: 175.000

Hommelvik Idrettslag
Hommelvik Guts er et fotballag i Hommelvik for de som ikke har noe lag å spille på. Hovedformålet er å unngå utenforskap. Laget består av en kjerne på ca 25 ungdommer i aldersgruppen 12-27 år, men har ingen grenser for hvem som kan delta på treningene. Guts har som mål å bidra til mestringsfølelse for alle, uavhengig av kjønn, alder, diagnose eller kulturell bakgrunn.

Tilskudd: 50.000

Stiftelsen Sorgenfri
Gatemagasinet Sorgenfri er et tilbud for å tjene penger og for å få arbeids- og sosial trening for de som faller utenfor det vanlige arbeidslivet. Tradisjonelt sett er det personer med utfordringer innen rus, men det er flere som har psykiske lidelser, eller andre utfordringer i samfunnet. Tilskuddet fra Adolf Øiens Fond skal gå til arbeid med nye nettsider og målet er å kunne tilby Sorgenfri i digital versjon.

Tilskudd: 70.000

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS)
Pengene skal brukes til et prosjekt for elever i videregående skole i Trondheim, og tema er bærekraft. Satsningen har fått navnet «Bærekraftig utvikling – ung generasjon» og tar elevene med til forskningsfronten innenfor bærekraftige handlingsalternativer, gjennom prosjektarbeid og deltagelse på NTNUs vitenskapsfestival i juni 2019.

Tilskudd: 184.000